HarryDamThanhHiepNWG

giao dịch live giá dầu lần đầu tiên

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
các bạn có thể xem video biết thêm chi tiết
hiện tại giá dầu chưa có tín hiệu điểu chỉnh trung hạn
chúng ta chỉ có thể scpaing đuổi thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.