pvhoa993

Dự báo tăng nhẹ

pvhoa993 Cập nhật   
BINANCE:CMTBTC   None
macd tăng
sắp phá trendline
Bình luận:
sóng elliot tăng
Bình luận:
Đo Fibo đạt TG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.