mr_jack24

CMT

mr_jack24 Cập nhật   
BINANCE:CMTBTC   None
Bình luận:
CMT/BTC
- Entry 1220-1300
- TG: 1400-1539-1705
-STOPLOSS : 1200
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.