TinhKaka

Xu hướng tiếp theo của CMT vào những tuần tới

BINANCE:CMTBTC   None
giá đã chạm vùng cầu. chỉ cần xác nhận cây nến tuần này là màu xanh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.