dainhan1902

CMT : Trend

BINANCE:CMTBTC   None
Giá CMT có thể động theo mô hình parapol giống như 2 chu kỳ trước đó. Cuối tháng 11 sẽ bắt đầu xu hướng tăng mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.