Phamdong1969

CMT 4h

Giá lên
BINANCE:CMTBTC   None
CMT/BTC trên khung 4h đang có những dấu hiệu phục hối giá.
Mục tiêu cho đợt phục hồi là 117 xa hơn là 140
Nếu sau 7h sáng mai 22/11 mà giá vẫn đóng dưới 100 thì đợt phục hồi thất bại hoa75c rất yếu!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.