thoainguyen318

CMT/ETH

Giá lên
BINANCE:CMTETH   None
Mua vào CMT ở vùng 22600-22800.
Xu hướng giá tăng mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.