phukhanh96

Phân Tích CMTUSD

BINANCE:CMTUSD   None
Phân Tích CMTUSD
- Chart M15 xu hướng xuống, đường giá tạo thành tam giác đối xứng, 3 đỉnh 3 đáy cùng nằm trên đường trend.

- Entry: break out tam giác
- Stop loss: dưới cạnh tam giác break (kháng cự giờ thành hỗ trợ)
- Take Profit: tùy mồm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.