phukhanh96

Phân Tích CMTUSD

BINANCE:CMTUSD   None
Phân Tích CMTUSD
- Chart M15 xu hướng xuống, đường giá tạo thành tam giác đối xứng, 3 đỉnh 3 đáy cùng nằm trên đường trend.

- Entry: break out tam giác
- Stop loss: dưới cạnh tam giác break (kháng cự giờ thành hỗ trợ)
- Take Profit: tùy mồm