Cowboyyy

China50 - Sell

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
OANDA:CN50USD   China A50
Mục tiêu giá như trên biểu đồ
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.