NASDAQ:COIN   Coinbase Global, Inc
Coinbase - COIN đã mở cửa giao dịch trên sàn Nasdaq. Giá giảm từ $400 về mức $328 trong 3 giờ đầu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.