TIMJIMY

Compusdt (future and hoder)

Giá lên
BINANCE:COMPUSDT.P   COMP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Đánh future hay hoder các bạn có thể buy now, future thì x nhỏ, tránh rủi ro, hiện giờ điểm stopl thấp (380$), theo mình tính giờ bắt đầu vào sóng tăng, target: 63x -67x . Theo thì chấp nhận rủi ro!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.