phanchanh

CRBBTC- LONGTIME- long

Giá lên
BITTREX:CRBBTC   None
TP: 50% +
SL: 5%
Các tín hiệu đều cho thấy tiềm năng đảo chiều. cùng chờ đợi lợi nhuận cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.