NamHenry

Cổ phiếu BĐS Thế Kỉ (Cen Land)

HOSE:CRE   CTCP BDS THE KY
Cân nhắc mua vào khi giá phá qua được vùng 25.000 - 27.000
nếu không thể phá qua được vùng này mà giảm tiếp, đón mua tại vùng 20.000 - 23.000.
=> Phân tích mang tính chất tham khảo.
Bình luận: Vẫn chưa có chiều hướng rõ ràng nhưng vẫn kì vọng giá không phá được trend tăng.
nếu phá được trend, có thể sẽ quay về mốc 20 - 23.
Nhà đầu tư nên đợi bắt đỉnh hay bắt đáy lúc này là không nên.
Đã hủy lệnh