NamHenry

Cổ phiếu BĐS Thế Kỉ (Cen Land)

NamHenry Cập nhật   
HOSE:CRE   CTCP BDS THE KY
Cân nhắc mua vào khi giá phá qua được vùng 25.000 - 27.000
nếu không thể phá qua được vùng này mà giảm tiếp, đón mua tại vùng 20.000 - 23.000.
=> Phân tích mang tính chất tham khảo.
Bình luận:
Vẫn chưa có chiều hướng rõ ràng nhưng vẫn kì vọng giá không phá được trend tăng.
nếu phá được trend, có thể sẽ quay về mốc 20 - 23.
Nhà đầu tư nên đợi bắt đỉnh hay bắt đáy lúc này là không nên.
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.