NamHenry

CRE Lối đi nào cho chúng ta

NamHenry Cập nhật   
HOSE:CRE   CTCP BDS THE KY
Sau đợt tăng Bất Ngờ vào tháng 2.
CRE đang tiến dần về vùng giá trị thực của nó. Vùng giá từ 22.600 -23.500 sẽ là vùng mua tốt nếu có tín hiệu đảo chiều tích cực.
-
Phân tích chủ yếu dựa vào Phân Tích Kĩ Thuật (hỗ trợ, kháng cự, hành vi giá và fibonancci) không dùng tin tức nên có thể thiếu tin tưởng
khuyến cáo nhà đầu tư chỉ nên THAM KHẢO và không đặt kì vọng vào nhiều. Quản lý vốn chặt để rủi ro thua lỗ có thể diễn ra với tài khoản của bạn.
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.