tradewithme99

Short cổ phiếu CRM

Giá xuống
NYSE:CRM   Salesforce, Inc.
1 nháy trực tiếp
1 nháy chờ sell
Pp key level
Sell cùng đà giảm chung cả tt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.