collhjhj

phân tích CRV

Giá lên
BINANCE:CRVUSDT   CRV / TetherUS
dựa vào phương pháp tbt và trendline để tìm điểm mua và điểm sl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.