...........................
Mẫu hình cái nêm mở rộng ở khung W1
..................