toansystem

CTD tổng quan tuần từ 4/4 - 8/4/22

toansystem Cập nhật   
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
CTD tổng quan tuần từ 4/4 - 8/4/22
Theo dõi chờ mua
Buy 92500 - 93800
Stop: 87900
Target: 111000

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Stoploss

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.