Whale-D

CKVN - CTD - 13/4/2022 -1

Giá lên
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Chứng khoán Việt Nam
Vùng mua lên 75.300 , mua thêm trung binh giá ở 60.300 nếu xuống dưới
Target1: 136.000
Target1: 179.300

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.