HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
lại kích thích kinh tế có thẻ sẽ lên tiếp . chắc là vào 15% vốn đợi cơ hội vào thôi