HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
* Khung Daily: chỉ báo Supertrend tăng.
- Chỉ báo Dow: High/Low Pivot: Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn >> Tăng.
- Khung 1 giờ: chờ điều chỉnh giảm (swing) phá vỡ xu hướng điều chỉnh thì mở lệnh Mua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.