HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
đây là nhận định cá nhân, xu hướng ngắn hạn sắp tới