SharkFollow

CTG - Test for Supply - Điểm mua lại xuất hiện

Giá lên
HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
- CTG vẫn tiếp tục duy trì xu hướng
- Kỳ vọng một biên lợi nhuận lớn.
Chúc cả nhà may mắn

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.