HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2 kịch bản theo dõi
1. KB1: Sóng ZigZag ABC ( 5-3-5) -> A = C
2. KB2: Sóng ZigZag ABC ( 5-3-5) -> C= 0.618 A
Bình luận: 2 kịch bản thất bại, C < A
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.