HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
118 lượt xem
0
2 kịch bản theo dõi
1. KB1: Sóng ZigZag ABC ( 5-3-5) -> A = C
2. KB2: Sóng ZigZag ABC ( 5-3-5) -> C= 0.618 A