HOSE:CTI   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
- Xu hướng tăng đã có quy luật.
- Tín hiệu tăng từ chỉ báo Elliot targets.
- Canh mua vùng giá 16.200 - 16.400
- Cắt lỗ 14.400
* Không nên chơi margin khi tham gia đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.