FXNHANQUA

Dự báo giá bông cho ngành dệt

Giá lên
ICEUS:CTK2021   COTTON NO. 2 FUTURES
- Giá bông trong năm 2020 đã có chuỗi tăng giá ấn tượng do nhu cầu tăng đột biến và sự hạn chế lưu thông xuất nhập khẩu.

- Trong năm 2021, nhiều khả nâng sẽ lập đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ 90 và sau đó điều chỉnh về vùng cân bằng.