FXNHANQUA

Dự báo giá bông cho ngành dệt

Giá lên
ICEUS:CTK2021   COTTON NO. 2 FUTURES
- Giá bông trong năm 2020 đã có chuỗi tăng giá ấn tượng do nhu cầu tăng đột biến và sự hạn chế lưu thông xuất nhập khẩu.

- Trong năm 2021, nhiều khả nâng sẽ lập đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ 90 và sau đó điều chỉnh về vùng cân bằng.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.