toansystem

CTR tổng quan tuần 21/3 - 25/3/22

Giá xuống
HOSE:CTR   TCTCP CONG TRINH VIETTEL
CTR tổng quan tuần 21/3 - 25/3/22
Xu hướng giá giảm
Mua thăm dò: 92300 - 93300; stoploss: 91000
Vùng chờ mua:88800 - 90500; stoploss: 86500
Profit: 98000

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.