CVC múc spot giá hiện tại DCA về đến hỗ trợ trên hình. Target 1$