URIFX

CXY: Chờ tín hiệu Buy/Sell

TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Với CAD, mình xác định chờ giá đến vùng phân định cơ hội sell/buy (như chart)
Bias vẫn là Sell trong thời điểm này.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.