URIFX

CXY: Chờ tín hiệu Buy/Sell

TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Với CAD, mình xác định chờ giá đến vùng phân định cơ hội sell/buy (như chart)
Bias vẫn là Sell trong thời điểm này.

Ý tưởng liên quan