dinhchien

CAD INDEX - giảm tới vùng sóng 3 Elliot

TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
- MACD và RSI cho tín hiệu giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.