URIFX

CXY: CAD sẽ hình thành bear channel mới?

Giá xuống
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Giá phản ứng với channel trên khung giá W1.
Nếu giá phát triển đi ngang, chúng ta tự tin rằng sẽ có đợt giá giảm tiếp theo đó.
Chờ xem nhé. CAD đáng để theo dõi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.