URIFX

@CXY => Thix Bull hơn

Giá lên
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước Chọn một dòng hay để nước trôi?
Chờ bull. Sẽ update con này sau, focus số 1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.