URIFX

@CXY => Thix Bull hơn

Giá lên
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước Chọn một dòng hay để nước trôi?
Chờ bull. Sẽ update con này sau, focus số 1.