URIFX

CYX => Chờ tín hiệu buy

Giá lên
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Nếu phá xuống dưới hay lên trên, mình đều chờ cơ hội buy.