URIFX

CXY #CAD có thể tăng dài hạn.

Giá lên
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Nếu breakout đi lên, tui sẽ bám CAD tới cuối năm 2019. :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.