dinhchien

CAD index - Chuẩn bị bán CAD

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Đợi hắn vượt MA 200 4% = (5+3/2).
Lưu ý: RSI tại điểm 4% không được vượt quá 70, Momentum có divergence nhé.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.