URIFX

CXY => chờ 1 mong 1 tín hiệu buy

Giá lên
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Chỉ còn 1 impulse, mình sẽ buy và hold.