DatTong

DAIETH, DAI/ Ethereum, H4

BITFINEX:DAIETH   DAI / Ethereum
Dự đoán DAIETH
- Cấu trúc thị trường là uptrend.
- Giá đang di chuyển trên trendline.
- Hiện tại, giá đang pullback.
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.