Phamdong1969

DASHBTC 1D

Giá xuống
BINANCE:DASHBTC   Dash / Bitcoin
Trên đồ thị ngày Dash cho tín hiệu rất xấu, giá có thể rớt về vùng 0.016x đi ngang và xuống tiếp vùng 0.013x trùng vớ fibo 1.618% của chu kỳ phục hồi trước!