Dash đang ở xu hướng giảm rõ rệt nên em sẽ không vào lệnh mà sẽ đứng ngoài quan sát