KRAKEN:DASHUSD   DASH / U. S. Dollar
DASHUSDT Target 2025
Mô hình 2 đáy ở khung thời gian tháng

jx