mmfxtrading

DAX 8/3/2019

Giá lên
XETR:DAX   Chỉ số DAX
Xu hướng: Khá là trung tính
Những vùng giá quan trọng : kháng cự :11860, 11630. Hỗ trợ : 11000 và 11400
Với đà đi lên của thị trường có thể cân nhắc mua vào tại vùng giá 11400 tới 11000 (đợi price action tại vùng này)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.