lechitham

Hình thành mô hình nêm

HOSE_DLY:DBC   CTCP TD DABACO VIET NAM
Chờ phá kháng cự 52900 có thể mua vào và theo dõi diễn biến tiếp theo của xu hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.