lechitham

Hình thành mô hình nêm

HOSE:DBC   CTCP TD DABACO VIET NAM
Chờ phá kháng cự 52900 có thể mua vào và theo dõi diễn biến tiếp theo của xu hướng