hoangtu1984

Chu kỳ tăng giá của DBC

Giá lên
HOSE:DBC   CTCP TD DABACO VIET NAM
DBC
Mua tại 48150
Bán tại giá 51350

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.