VietSpeculator

DDV- CTCP DAP - VINACHEM - Buying

Giá lên
UPCOM:DDV   DAP-VINACHEM JSC
DDV - CTCP DAP - VINACHEM Buying

Please watch on the chart.
Golden cross appeared recently.
Speculate the Commodity trend in the world at the moment.
Strictly follow the stop-loss zone.

Enjoys!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.