HOANGFX86

sell DE30

Giá xuống
Tín hiệu kinh tế không khả quan.
Chứng khoán ĐỨC sẽ tiếp tục giảm trong tuần tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.