theforexltd

DAX / DE30 mô hình nêm chờ phá vở

Giá xuống
CURRENCYCOM:DE30   DAX 30
Khi giá đạt đến mục tiêu tối thiểu của sóng 5 thông qua mô hình nêm tăng. cần chờ dợi phá vỡ mô hình.
mức 15490,4 sẽ là key lvl xác nhận cho việc giảm xuống vùng giữa 14918.3 / 15071.7 trước khi chứng kiến một đợt phục hồi khác để đưa giá lên sóng 4

Bình luận