dinhchien

DE30EUR - new Elliot (sóng đối xứng) tìm điểm vào hợp lý

Giá xuống
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Nhìn bên trái, tín hiệu xu hướng giảm được kích hoạt (giảm hơn 120% mức thoái lui lớn nhất của xu hướng tăng)
Hai nhóm sóng để bán:
     1. Tại khung thời gian H4 (sóng nhóm (1) (2) (3) ...).
     2. Tại khung thời gian H1 (nhóm sóng 1,2,3 ...).
Điểm vào lệnh sớm (sợ mất cơ hội): 80% Fibonacci (qui tắc 80/20% )
Điểm vào hợp lý: Bán ở mức 90-100% Fibonacci
Điểm vào trễ: Chờ để báo hiệu ở khung thời gian nhỏ hơn (new price action, vai đầu vai, 2 đỉnh...)

Dừng lỗ ở mức Fibonacci Extension 120%.
Khi DE30EUR giảm theo phán đoán, nên di chuyển dừng lỗ theo quy tắc sóng đối xứng của xu hướng giảm.

Kế hoạch: Di chuyển đến điểm dừng lỗ đến 80% của retracement lớn nhất của Uptrend (sóng nhóm Weekly (I) (II) (III) ...

Cảm ơn đã xem
Bình luận: 3 mục tiêu sẽ đạt bằng phương pháp sóng Elliot?
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Mục tiêu 1, 2 tại 3 hoàn thành
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Mục tiêu 3 tại sóng 5 Ellit hoàn thành

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.