SonPriceAction

GER30 canh sell

Giá xuống
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Canh sell GER30 khi giá về vùng màu xanh và xuất hiện tín hiệu bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.