Jack_Dawson

DEGO - NFT CHƯA PUMP

Giá lên
BINANCE:DEGOUSDT   DEGO / TetherUS
Đang trend NFT có nhiều ae hỏi JD về #DEGO, giá vẫn chưa pump nhiều nên có thể rải vùng giá mua từ 6-10$.
Target 1: 12$
Target 2: 19$
Còn lại có thể hold dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.