xuanhaimmoer

DGB/BTC - Quay về vùng hỗ trợ tốt

BITTREX:DGBBTC   DigiByte / Bitcoin
DGB sẽ quay về vùng hỗ trợ tốt trên biểu đồ và từ đây chúng ta sẽ có sóng tăng trung hạn đạt 1 trong 2 mục tiêu như ở trên.

Good luck for every one !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.